گروه زیست شناسی شهرستان زاوه

علمی - آموزشی - خبر رسانی

تفاوت سلول های گیاهی و جانوری

تفاوت یافته‌های گیاهی و جانوری :

برای تمایز یاخته‌های گیاهی و جانوری می‌توان تفاوتهای زیر را بررسی کرد:

        تفاوتهای متابولیسمی

  • تفاوتهای ساختاری
  • تفاوتهای تقسیمی

همه  سلولهاي بدن، با وجود شکل و اندازه های مختلف، دارای سه قسمت زیرند  :

1- پوسته ای که ورود و خروج مواد را تنظیم می کند .

2-هسته ای که دستور دادن انجام کار های مختلف را به سلول می دهد.

3-مقدار سیتو پلاسم (مخلوطی نیمه مایع از اجزا وذرات مختلف) که کار های سلول در درون آن صورت می گیرد.

 ساختمان سلول در جانداران مختلف فرق چندانی ندارد

(شباهت بین سلول جانوری و گیاهی)

 1-هردو دارای پوسته هستند ولی فرق بین آنها این است که سلول جانوریاین محافظ(مثل جلد کتاب )را ندارد ولی سلول گیاهی دارد .

2-در سلول گیاهی محل زخیره وجود دارد ولی در سلول جانوری وجود ندارد.

3-یکی از خصوصیات مشترک این سلول ها هسته ی آنها است ولی مکان بین آنها فرق دارد

     4 - و دیگری محل زخیره ی انرژی است

 اندازه وتعداد:

اگر سلول های گونه ی خودمان را زیر یک میکروسکب بگذاریم متوجه تعداد زیاد آن میشویم. محاسبه نشان می دهد که تعداد سلول ها ی یک انسان متوسط حدود 60 میلیون میلیون است. سلول ها ی همه بک اندازه نیست ؛ بلکه بعضی درشت تر و برخی ریز تر از بقیه اند . اندازه ی سلول ها ی بدن بین 10/1میلی لیتر (سلول ها ی عصبی)،تا 100/1 میلی لیتر گلبولهای قرمز تغییر می کند .

(نام هریک از سلول ها و کا ر آنها)

1-  سلول لوز المعده: (ترشح)

2-  سلول دیواره ی روده : (جذب)

3-   سلول جنسی: (تولید مثل)

4- سلول ما هیچه: (حرکت)

5-  گلبول سفید: (دفاع)

6-    سلول شبکیه چشم : (گیرنده ی نور )

7-  گلبول قرمز : (انتقال گاز ها)

بیشتر این مواد از چهار عنصر اکسیژن ((O هیدروژن ( H  ) و کربن ( C  ) و نیتروژن (‌N  ) تشکیل شده اند  . در سلولهای بدن انسان ،‌ مقدار این چهار عنصر به تنهایی بیشتر از 95 % است .

 

تفاوت های سلول گیاهی و جانوری:

برای تمایز یاخته‌های گیاهی و جانوری می‌توان تفاوتهای زیر را بررسی کرد:

 تفاوتهای متابولیسمی ، تفاوتهای ساختاری ، تفاوتهای تقسیمی

1- سلول هاي گياهي اغلب چند وجهي هستند ولي سلول هاي جانوري كروي هستند.

2- سلول های گیاهی تولید کننده و سلول های جانوری مصرف کننده اند.

3-سلول هاي گياهي داراي ديواره سلولي از جنس سلولز هستند ولي سلول هاي جانوري فاقد ديواره

سلولي هستند. 

4-سلول هاي گياهي داراي اندامك واكوئل مركزي و درشت هستند ولي سلول هاي جانوري اندامك

واكوئل مركزي ندارند.

5-سلول هاي گياهي داراي اندامك هاي پلاست (کلروپلاست= سبزینه= اندامک تولید غذا) هستند ولي

 سلول هاي جانوري اندامك پلاست را ندارند.

6-سلول هاي گياهي عالي سانتريول ندارند ولي هنگام تقسيم سلولي رشته هاي دوك تشكيل

 ميدهند ولي سلول هاي جانوري سانتريول دارند.

7 - روی سطح سلول جانوری غشاء وجود دارد و در سلول گیاهی علاوه بر غشاء  ، دیواره ی سلول هم

 وجود دارد .

8 - در اغلب سلول های گیاهی دانه های نشاسته وجود دارد که در سلول های جانوری یافت نمی شود

9- هسته در سلولهای گیاهی در مرکز قرار دارد ولی در سلولهای جانوری  در کنار جداره ها ی سلول قرار دارد.

10 - سلول‌های جانوری ممکن است یک یا چند تاژک داشته باشند اما، سلول‌های گیاهی فاقد تاژک

 هستند،به جز سلول‌های جنسی نر بعضی از گونه‌های گیاهی .

 ۱۱ - در سلول‌های گیاهی اندامکی به نام پلاست وجود دارد که در سلول‌های جانوری یافت

نمی‌شود. پلاست‌ها مسئول رنگیزه‌های مختلف گیاهی می‌باشند و آنها را به سه گروه کلروپلاست ،

 کروموپلاست و لوکوپلاست تقسیم می‌کنند.

12- سلول گیاهی نسبت به سلول جانوری دارای اشکال متنوع تری است .

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۸ اسفند۱۳۸۹ساعت 16:34  توسط سرگروه  |